Viles Florides

OLOT HA ESTAT GUARDONAT AMB TRES FLORS D’HONOR

El jurat de Viles Florides va decidir guardonar l’Ajuntament d’Olot amb quatre flors d’honor pels sistemes i dinàmiques de gestió dels espais verds de la ciutat, tant els existents com els de nova creació.  Tot allò relatiu amb els espais verds públics de la ciutat s’articula mitjançant un document tècnic anomenat Pla Director dels Espais Verds d’Olot 2014-2020 (linkar pdf), aprovat pel ple municipal de l’Ajuntament d’Olot el passat mes de juny.

Els espais verds públics es classifiquen per tipologies en funció dels criteris de disseny i les tasques de manteniment associades. D’aquesta manera, a la ciutat tenim conjunts florals, espais singulars , arbrat viari, places arbrats, parcs i jardins, espais naturals, jardins històrics, passeig arbrats…

PLA DIRECTOR DELS ESPAIS VERDS 2014-2020
El verd urbà ha de jugar un paper important en l’estructura urbana de la ciutat, mantenint i preservant les singularitats pròpies del nostre territori. Olot de donar la sensació que existeix i creix per integració en el territori del seu voltant, adaptant-se a l’entorn i assumint la sinuositat i rugositat del mateix.
Els espais verds han de tenir una funció de millora de la convivència ciutadana, tant del punt de vista lúdic com d‘esbarjo, sense que això signifiqui renunciar a la seva funció pedagògica. En si mateixos ja tenen una funció educadora a la qual no cal renunciar. Han de permetre en bona part entendre les particularitats dels nostre entorn més immediat. Cal que mostrin que les coses no són com són de manera gratuïta sinó que es produeixen com a resultat d’una evolució i que són el resultat de l’empremta humana en el territori.

Cal disposar de sistemes i dinàmiques de gestió i control eficients que al mateix temps apliquin criteris de sostenibilitat.
D’altra banda es vol reforçar la significació de determinats espais singulars a la ciutat, pel que fa a la vegetació que els ocupa. Aquesta voluntat està encarada a explotar de manera més clara la significació biogeogràfica del nostre territori.

S’ha de considerar que s’inclou en el document una avaluació del Pla anterior que permet el seu seguiment i veure el compliment dels objectius que s’havien marcat en el mateix. Igualment s’incorpora a aquest document un seguit de consideracions i l’avaluació respecte al que determinem com a Resiliència (capacitat d’adaptació i manteniment dels serveis i la seva afectació o incidència respecte a altres serveis) es determinen objectius estratègics referents a la creació i gestió dels espais verds, que es fonamenten en la preservació dels recursos naturals, la biodiversitat i la convivència.

La preservació dels recursos naturals comprèn la gestió eficient de l’aigua, el control fitosanitari d’acord amb els criteris ecològics, la selecció d’espècies adaptades a l’entorn i la correcta gestió de sòls, terres i substrats.
Integració dels espais verds públics en l’entorn natural més immediat i que compleixi les funcionalitats especifiques. Per això cal que segueixi la bona relació entre els diferents departaments implicats i amb els veïns. Els espais verds, en la ciutat, han de complir una funció social i pedagògica, afavorint la convivència i l’esbarjo.

Transformació d’espais verds actuals sense definició concreta en punts singulars interessants per les espècies vegetals implantades i que pugui atraure ciutadans i visitants.

Aplicació de noves tècniques de jardineria i paisatgisme referents a selecció d’espècies, protecció dels vegetals, tasques tècniques, marcs de plantació, linealitats de l’arbrat, interrelació entre espècies, …

Aplicació d’un model definit de gestió dels espais verds públics, amb les seves dinàmiques de gestió i control eficients.

Gestió adequada dels residus vegetals afavorint les tècniques de mulching i la minimització dels propis residus.

Aplicació d’una política de gestió eficient i d’estalvi en l’aigua de reg.

Aplicació de control integrat i/o biològic i minimitzar els controls químics alhora de combatre plagues i fongs presents al verd urbà.

Aplicació de les millors tècniques disponibles en els espais públics que redueixin els costos de manteniment.

La fomentació de la biodiversitat és la utilització de plantes autòctones enfront les espècies més ornamentals, el manteniment de la flora local i bioclimàtica, la formació de apantallaments vegetals per a la fauna, la utilització de gespes sostenibles i plantes entapissants…

Per a fomentar l’ús social dels espais verds cal realitzar campanyes i accions de comunicació destinades a difondre els valors de la vegetació de la ciutat, adequar els equipaments de la zones verdes als criteris de sostenibilitat, fomentar la participació ciutadana en el manteniment de zones verdes.

Atenció al ciutadà i solució de conflictes.

Fomentar la sensibilització i conscienciació social que suscitin la participació i col·laboració dels ciutadans i agents econòmics.